• ผศ. พญ. เปรมจิต เศาณานนท์ Assist.Prof. Preamjit Saonanon, MD
    30 นาที
    Doctor fee 500 baht
  • นพ. ศรัณย์ เศาณานนท์ Sarun Saonanon, MD
    30 นาที
    Doctor fee 500 baht