top of page
LRG_DSC00585.JPG

เกี่ยวกับเศาณานนท์คลินิกและแพทย์ของเรา

เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลือกตา ทั้งเพื่อความสวยงาม เช่น การผ่าตัดตาสองชั้น ผ่าตัดถุงใต้ตา และเพื่อการรักษาโรค เช่น หนังตาตก เปลือกตาผิดรูป  และ การผ่าตัดเสริมจมูกแบบโอเพ่น  แก้ไขโครงหน้า ลดโหนกแก้ม ทำวีไลน์ ซึ่งมีแนวคิดแตกต่างจากคลินิกเสริมความงามทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นผลงานการผ่าตัดรักษาและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

แพทย์ของเรา

Photo_2.jpg

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมจิต เศาณานนท์  

อาจารย์จักษุแพทย์ที่ชำนาญการผ่าตัดเปลือกตาโดยตรง  มีวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร รับรองจากแพทยสภา มีความสามารถ และได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์สอน นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุตกแต่งที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ กับอาจารย์แพทย์ที่ผ่าตัดเปลือกตาอันดับต้น ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน และญี่ปุ่น รวมถึงได้รับโอกาสเป็น วิทยากรในการอบรมการผ่าตัดเปลือกตา และ ประพันธ์ตำราวิชาการหลายฉบับให้แพทย์ที่สนใจด้านนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการผ่าตัดเปลือกตาของท่านจะได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด  

         นาวาเอกนายแพทย์ศรัณย์ เศาณานนท์

เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปีทั้งด้านการเสริมความงามและรักษาโรค ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ได้ผ่านอบรมดูงานทั้งในประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ทำให้สามารถนำความรู้เรื่องการผ่าตัดจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนตนเอง ปรับโครงสร้างของจมูก ผ่าตัดโครงหน้าแบบเกาหลี มาปรับใช้กับคนไทย เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีและปลอดภัย

IMG_7773_edited.jpg

ผ.ศ.พ.ญ. เปรมจิต เศาณานนท์

Assist. Prof. Preamjit Saonanon, MD

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ University of California San Diego

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์และกรรมการประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

  • กรรมการชมรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย และ Asia-Pacific society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive surgery

APSOPRS-Asia_logo.jpg
IMG_7769.JPG

นาวาเอก นพ.ศรัณย์  เศาณานนท์

Colonel Sarun Saonanon, MD

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  • วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand

  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสวยแห่งประเทศไทย Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand

Screenshot 2019-07-13 11.38.41.png

งานวิจัย และผลงานตีพิมพ์

    Saonanon P, Sitthanon S. External levator advancement VS Mueller’s muscle-conjunctival resection for aponeurotic blepharoptosis: A randomized clinical trial. Plast Reconstr Surg 2018; 141: 213-9e. 

 

    Saonanon P, Potita P. Contralateral Mueller’s muscle-conjunctiva resection: A therapeutic option in thyroid eye disease patients with unilateral eyelid retraction. Orbit; ePub ahead of print.

    Saonanon P. The new focus on epicanthoplasty for Asian eyelids. Curr Opin Ophthalmol 2016; 27(5): 457-64.

    

    Supachutikul K, Pruksakorn V, Saonanon P. A Comparison of Superior Visual Field Defect in Single Eyelid Population With and Without     Compensatory Brow Elevation. Poster presentation in APAO 2016, Taipei Taiwan.

 

    Saonanon P, Thongtong P, Wongwuticomjon T. Differences between single and double eyelid anatomy using ultrasound biomicroscopy. Asia Pac J Ophthalmol 2016; 5(5): 335-8.

 

    Keelawat S, Tirakunwichcha S, Saonanon P, et al. Cytokeratin-negative undifferentiated (lymphoepithelial) carcinoma of the lacrimal sac. Ophthal Plast Reconstr Surg 2015 [Epub     ahead of print]

 

    Saonanon P. Asian Eyelid Anatomy and Surgical Implication. Curr Opin Ophthalmol 2014; 25(5): 436-42. 

 

    Saonanon P, Whipple K, Scawn R, et al. Factors Affecting Surgical Duration in Endoscopic Dacryocystorhinostomy. Poster Presentation in WOC 2014, Tokyo Japan.

    

    Saonanon P, Whipple K, Scawn R, et al. Long Term Outcome of Orbital Decompression for Thyroid-related Orbitopathy. A Retrospective Study. Oral Presentation in AOS 2014, Bangkok Thailand.

    

    Saonanon P, Tirakunwichcha S, Chierakul W. Case Report of Orbital Cellulitis and Necrotizing Fasciitis from Melioidosis. Ophthal Plast Reconstr Surg 2013; 29(3): e81-84.

 

    Saonanon P, Korn BS, Kikkawa DO. Conjunctival Muellerectomy: Is This an Effective Surgery for Blepharoptosis in Asian Eyelids? Oral Presentation in ASOPRS Fall meeting 2013, New Orleans USA.

 

    Whipple KM, Saonanon P, Scawn R, et al. Is Age a Risk Factor in the Development of Diplopia Following Orbital Decompression for Thyroid Eye Disease? Poster Presentation in ITED Meeting 2013, Vancouver Canada.  

 

    Pariyakanok L, Erjongmanee S, Saonanon P. Indication for Corneal Transplantation in Thailand During 1996 – 2008. Asian Biomed 2011; 5(6): 843-848.

 

    Kasetsuwan N, Gorvanich S, Saonanon P. Post-operative Endopthalmitis-A Review, Thai J Ophthalmol 2010; 24(2).

    Saonanon P (2015) Update on Asian Eyelid Anatomy and Peri-ocular Aging Change. Textbook of Aging Skin, 2nd edition.

 

    Saonanon P. (2015) All Eyes on English: Everyday English Conversations by the RCOPT. Bangkok Thailand: Focal Image.

 

    Saonanon P. (2014) Chula Eye Book. Bangkok, Thailand: Chulapress.

 

    Saonanon P. (2012). The Ophthalmology Book for Medical Student and General Practitioner. Essential Anatomy and Physiology of the Eye. Bangkok, Thailand: Chulapress.

bottom of page